Thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018