Lịch Giảng dạy Lớp Bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin khóa I - 2017