Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng hỏi cung và khám nghiệm hiện trường tại VKSND tỉnh Bắc Ninh