Kế hoạch tổ chức nghiên cứu thực tế lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 21