Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức vef khoa học điều tra hình sự năm 2016