Lịch giảng dạy Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính khóa 2